BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHUYỂN TẢI BÀI GIẢNG TRÊN TRANG WEB CỦA TRƯỜNG

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHUYỂN TẢI BÀI GIẢNG TRÊN TRANG WEB CỦA TRƯỜNG

 

Stt Môn GV phụ trách Khối lớp Số điện thoại
1 Toán Phan Minh Trí 10 0919513834
Trần Văn Rung 11 0399320175
Phạm Thanh Bình 12 0987360011
2 Văn Trương Thị Dinh 10 0989402230
Bùi Thị Ngoạn 11 0855684707
Phạm Mỹ Ngự 12 0978808936
3 Hóa Trần Thanh Tuấn 10 0917956492
Nguyễn Ngọc Thiên Lý 11 0988161967
Vũ Ngọc Hoàng 12 0918605807
4 Phan Thị Thùy Ngọc 10 0914034265
Hà Trường Sơn 11 0942299662
Tô Kim Long 12 0343912687
5 Sinh Đào Văn Tuyên 10 0989828191
Đào Thị Đẹp 11 0916006113
Nguyễn Vũ Thanh Huy 12 0985285454
6 Anh Lương Anh Tuấn 10 0985854591
Phạm Long Giang 11 0984947468
Trần Tuấn Dũng 12 0972919036
7 Sử Nguyễn Tấn Đức 10 0988903848
Trần Văn Triển 11 0916969912
Nguyễn Thị Lan 12 0975012700
8 Địa Phan Văn Cảnh 10 0359463161
Ngô Thị Thùy Anh 11 0944224135
Đặng Đông Dương 12 0917145379
9 GDCD Nguyễn Thu Hữu 10 0946141991
Nguyễn Đại Lượng 11 0373852702
Lê Thị Kim Thanh 12 0939317100

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                       

     Lê Thuận