Đề thi chọn HSGQG 2019

Năm 2019:  13/01/2019 https://sites.google.com/a/kiengiang.edu.vn/phongktkd/Home/de-thi-hoc-sinh-gioi-lop-9-lop-12-cac-nam/bo_de_hsg_qg_2019%20%2813.01.2019%29.rar?attredirects=0&d=1  14/01/2019 https://sites.google.com/a/kiengiang.edu.vn/phongktkd/Home/de-thi-hoc-sinh-gioi-lop-9-lop-12-cac-nam/bo_de_hsg_qg_2019%20%2814.01.2019%29.rar?attredirects=0&d=1  15/01/2019 https://sites.google.com/a/kiengiang.edu.vn/phongktkd/Home/de-thi-hoc-sinh-gioi-lop-9-lop-12-cac-nam/bo_de_hsg_qg_2019%20%2815.01.2019%29.rar?attredirects=0&d=1