Bài học trực tuyến môn Sinh học lớp 12 – tiết 1,2

Biên soạn thầy : Nguyễn Vũ Thanh Huy

Tiết 1:

Tiết 2:

nguồn: TS Phan Khắc Nghệ