Xem điểm kiểm tra và thi phần trắc nghiệm Xem điểm học kỳ 1 năm học 2021-2022 nhấn vào đây (https://chamdiem.net/xemdiem)

Nhập số BD và nhấn xem điểm

Lần kiểm tra.