BBA2017 Pascal N-IDE (Pascal chạy trên Android)

Sản phẩm dự thi Giải thưởng Bluebird Award 2017 – Trần Lê Duy Ứng dụng là một trình thông dịch Pascal trên Android. Ứng dụng này nhằm phục vụ cho mọi người có thể học tập ngôn ngữ Pascal trên di động khi không có máy tính, giúp chúng ta… <Đọc tiếp>“BBA2017 Pascal N-IDE (Pascal chạy trên Android)”